• 12 July 2024
Szkolenie BHP

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP to proces zdobywania przez pracowników, w tym pracodawców, wiedzy, umiejętności, które pozwalają im kształtować i rozwijać niezbędne kompetencje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony życia i zdrowia. Jak również sprawdzenia znajomości przepisów ujętych w Kodeksie pracy. Do zorganizowania szkoleń BHP zobowiązany pracodawca. Co składa się na wiedzę o BHP? Bezpieczne wykonywanie powierzonych czynności służbowych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia w na stanowisku pracy.

Szkolenie BHP przewiduje nabycie wiedzy, umiejętności i zdolności w trakcie:

  • Instruktaże ogólne BHP.
  • Instruktaże stanowiskowe w miejscu pracy.
  • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Szkolenie w zakresie używania (stosowania) środków ochrony osobistej.
  • Szkolenia okresowe.

Szkolenia BHP mogą być wykonywane przez pracodawcę, jeżeli posiada wiedzę niezbędną do kształcenia personelu lub przez firmę świadczącą usługi w zakresie szkoleń z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej oraz online, w języku polskim lub angielskim. 

Dla kogo szkolenia BHP?

Szkolenia BHP zawsze będą na nas czekały w nowej pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy są w równym stopniu ważne, niezależnie od tego, czy pracujemy na budowie, w szkole, w salonie kosmetycznym, warsztacie, zakładzie produkcyjnym. W zakresie szkoleń BHP są zagadnienia dotyczące ergonomii, psychologii, ekonomiki pracy itd. Pracowników obejmują szkolenia BHP wstępne i okresowe.

Polecane oferty:

Przepisy BHP zawsze dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawcy, ponieważ to on odpowiada za zorganizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca musi zapewnić odpowiednią ochronę swoim pracownikom. Ale ważne jest, aby pracownik, który nie został przeszkolony w zakresie BHP, nie mógł zostać dopuszczony do pracy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie takiego szkolenia. Na tym etapie warto wiedzieć, że szkolenie jest przeprowadzane zawsze w godzinach pracy i oczywiście na koszt pracodawcy.

Główna różnica między szkoleniem okresowym BHP a szkoleniem wstępnym BHP polega na tym, że:

Szkolenie BHP
Szkolenie BHP

W drugim przypadku każdy nowy pracownik jest zobowiązany do udziału w szkoleniu wstępnym, podczas gdy w pierwszym przypadku są osoby, które mogą być zwolnione z udziału. Jeżeli przedstawimy aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego szkolenia od innego pracodawcy lub jeżeli należymy do grupy stanowisk, które nie są wymagane do udziału w szkoleniach okresowych, jesteśmy automatycznie zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w nich.

W przeciwieństwie do szkoleń wstępnych, w przypadku szkoleń okresowych to pracodawca określa częstotliwość szkoleń oraz czas ich realizacji, oczywiście po konsultacji z pracownikami. Wykładowcy oraz instruktorzy to praktycy, eksperci w swojej dziedzinie. Wyjaśniają złożony materiał za pomocą prostych, ale zapadających w pamięć przykładów, a ich doświadczenie sprawia, że wypowiadanie się na tematy zawodowe jest łatwe i zrozumiałe.

Szkolenia z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Na pracodawcę nałożono obowiązek zorganizowania szkolenia okresowego BHP w ciągu miesiąca po zatrudnieniu pracownika, dotyczy to także osób, które zostały przeniesione na inne stanowisko. Zatrudniający wykonuje lub zleca szkolenia BHP dla pracowników pracujących w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach pracy. Pracownicy poznają bezpieczne metody wykonywania obowiązków służbowych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, podejmujący po raz pierwszy pracę lub mający przerwę w wykonywaniu pracy na danym stanowisku przez ponad rok, muszą odbyć szkolenie BHP. Następnie sprawdzana jest zdobyta przez nich wiedza z tematyki BHP. Szkolenia okresowe przeprowadzane są raz na trzy lata, w przypadku stanowisk związanych z pracami szczególnie niebezpiecznymi nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami

Przedsiębiorcy oraz osoby kierujące pracownikami przechodzą szkolenie BHP w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia wykonywania obowiązków zawodowych, a następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie okresowe dla tych osób odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy oraz programów ochrony pracy i jest realizowane przez firmę szkoleniową świadczącą działalność edukacyjną w zakresie BHP. W okresie do 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy odbywa się szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Szkolenia BHP okresowe przeznaczone są także dla pracowników administracyjno-biurowych (raz na 6 lat), pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP.

Wnioski

Za organizację bezpiecznego procesu produkcyjnego odpowiada każdy pracodawca. Jeśli pracownicy nie posiadają niezbędnej wiedzy na temat bezpiecznego wykonywania pracy, cel ten nie może zostać osiągnięty. W każdym przedsiębiorstwie należy przeprowadzić szkolenie i sprawdzanie wiedzy z zakresu BHP. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo ma specjalistę ds. BHP, czy nie, pracodawca ma prawo przenieść te obowiązki na innego pracownika. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że obowiązki te można przypisać tylko pracownikowi, który został przeszkolony i sprawdzony w instytucji edukacyjnej z zakresu wymogów ochrony pracy.