• 19 May 2024
Jak notariusz wycenia nieruchomość

Jak notariusz wycenia nieruchomość

Jak notariusz wycenia nieruchomość: Notariusz nie jest ekspertem w dziedzinie wyceny nieruchomości, ale może być uprawniony do przeprowadzenia niektórych czynności związanych z wyceną. Przede wszystkim, notariusz może sporządzić protokół przekazania nieruchomości, który zawiera informacje o cenie sprzedaży lub wartości nieruchomości. Jednakże, cena sprzedaży nie jest tożsama z wartością rynkową nieruchomości, która jest wynikiem wyceny.

Notariusz może również sporządzić akt notarialny dotyczący umowy darowizny lub spadku, w którym musi zostać podana wartość darowanej lub dziedziczonej nieruchomości. W przypadku potrzeby wyceny nieruchomości, notariusz może polecić skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego lub innej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tej dziedzinie. Notariusz może także potwierdzić autentyczność dokumentów dotyczących wyceny przedłożonych przez rzeczoznawcę majątkowego lub inną osobę dokonującą wyceny.

Ważne jest, aby pamiętać, że notariusz nie może samodzielnie dokonać wyceny nieruchomości i jego rola w tym procesie jest ograniczona do czynności notarialnych związanych z dokumentami dotyczącymi wyceny.

Akt notarialny dotyczący umowy darowizny lub spadku nieruchomości

Akt notarialny dotyczący umowy darowizny lub spadku nieruchomości jest ważnym dokumentem prawny, który potwierdza przeniesienie własności nieruchomości od darczyńcy lub spadkobiercy na obdarowanego lub spadkobiercę. W takim akcie notarialnym notariusz uwzględnia także wartość nieruchomości.

Oprócz danych identyfikujących stron, takich jak imiona i nazwiska, adresy, numery identyfikacyjne, akt notarialny zawiera również szczegółowe informacje na temat nieruchomości, w tym jej dokładny opis, numer ewidencyjny, powierzchnię oraz lokalizację.

Jak notariusz wycenia nieruchomość
Jak notariusz wycenia nieruchomość

W przypadku umowy darowizny, akt notarialny powinien również określać wartość nieruchomości, która jest przedmiotem darowizny, a także wartość darowizny, która może być niższa lub równa wartości nieruchomości. W przypadku umowy spadku, notariusz określa wartość nieruchomości, która przysługuje każdemu z spadkobierców oraz ich udziały w nieruchomości.

Wszystkie zapisy aktu notarialnego dotyczące umowy darowizny lub spadku nieruchomości muszą być zgodne z obowiązującym prawem i muszą zostać podpisane przez wszystkie strony oraz notariusza. Akt notarialny jest dokumentem ważnym i nieodwołalnym, co oznacza, że po podpisaniu nie może zostać zmieniony ani unieważniony bez zgody wszystkich stron oraz notariusza.

Jakie dokumenty przedłożyć notariuszowi 

Dokumenty, które należy przedłożyć notariuszowi, w temacie nieruchomości.

Oto lista podstawowych dokumentów:

  1. Sprzedaż nieruchomości: notariusz potrzebuje oryginału umowy kupna-sprzedaży, aktu notarialnego zawierającego przeniesienie własności, oryginału dowodu osobistego sprzedającego i kupującego oraz dokumentów potwierdzających własność nieruchomości, takich jak zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, księgi wieczyste, akt notarialny dotyczący darowizny lub spadku.
  2. Testament: notariusz potrzebuje dowodu osobistego i numeru PESEL osoby, która sporządza testament, a także informacji o spadkobiercach i ich danych osobowych.
  3. Współwłasność nieruchomości: notariusz potrzebuje oryginału umowy kupna-sprzedaży, aktu notarialnego zawierającego przeniesienie własności, oryginału dowodu osobistego właścicieli nieruchomości oraz dokumentów potwierdzających własność nieruchomości.
  4. Darowizna: notariusz potrzebuje oryginału umowy darowizny, aktu notarialnego dotyczącego darowizny, oryginału dowodu osobistego darczyńcy i obdarowanego oraz dokumentów potwierdzających własność nieruchomości.

W przypadku wątpliwości, jakie dokumenty są potrzebne, warto skonsultować się z notariuszem przed wizytą i upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są ze sobą zgodne.

Jakie są opłaty u notariusza dotyczące nieruchomości

Opłaty u notariusza związane z nieruchomościami zależą od rodzaju czynności notarialnej i wartości transakcji. Poniżej przedstawiam orientacyjne stawki opłat notarialnych za niektóre z czynności związanych z nieruchomościami:

  1. Sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości – opłata notarialna wynosi 1% od wartości nieruchomości (zwykle dzielona na pół między kupującego i sprzedającego).
  2. Ustanowienie hipoteki – opłata notarialna wynosi 1% od wartości zabezpieczenia.
  3. Sporządzenie aktu darowizny – opłata notarialna wynosi 1% od wartości darowizny.
  4. Sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego spadku – opłata notarialna zależy od wartości spadku i liczby spadkobierców.

Warto zauważyć, że opłaty notarialne mogą różnić się w zależności od regionu kraju i odnotowanych kosztów notariusza. Można oczekiwać, że dodatkowo pojawią się również koszty związane z dokumentacją (np. wydruki aktów notarialnych, pieczątki, etc.), które zazwyczaj są naliczane oddzielnie.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat kosztów notarialnych związanych z daną czynnością notarialną, warto skonsultować się z notariuszem przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu transakcji związanej z nieruchomością.

Kancelaria Notarialna Pacuła
ul. Opoczyńska 4A lok. 5
02-526 Warszawa – Mokotów
22 121 67 85